Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (“Banka”) veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Banka ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Bankamız ile kurmuş olduğunuz ilişkiye uygun olarak bu Aydınlatma Metninde belirtilen Amaçlarla işlenebilecektir. Bankamız her durumda, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak kişisel verilerinizi işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

Bu kapsamda, KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri ve ilgili kişilerin hakları konusundaki detaylı bilgilere Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kurum Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Bankamızca çağrı merkezi, şube, ATM, faks, kısa mesaj (SMS), iş ortağı bayileri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, tablet, internet sitelerimiz, DST (form veya tablet) iş ortaklarımız, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, kimlik paylaşım sistemleri, adres paylaşım sistemleri, PTT Genel Müdürlüğü (Türkiye Posta Hizmeti), Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve diğer hukuka uygun ilgili kanallardan toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Bankamız ile kuracağınız ilişkiye uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Veri sorumlusu olarak Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 • Ana hissedarlarla olan ilişkilerin planlanması veya icrası
 • Banka faaliyetlerinin Banka prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini
 • Banka sistem ve operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Banka yerleşkeleri veya tesislerinin güvenliğinin temini
 • Banka'nın denetim veya etik faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • Banka'nın finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması veya icrası
 • Re’sen veya şikayet üzerine iç denetim/iç kontrol/soruşturma/etik faaliyetlerinin planlanması/icrası
 • Sunulan ürün veya hizmetlerle ilgili risk yönetimi süreçlerinin planlanması/icrası
 • Bankacılık Kanunu’nda belirtilen çerçevede, iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim ve operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 • Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması veya İcrası
 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi veya icrası
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması veya yönetilmesi
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 • Finans veya muhasebe işlerinin takibi
 • Kredi izleme (ödeme işlemleri takibi)
 • İş ortakları veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya icrası

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Yatırım süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Kredi başvuru sürecinin oluşturulması veya icrası
 • Kredi değerlendirme ve tahsis sürecinin oluşturulması veya icrası
 • Kredi kullandırma sürecinin oluşturulması veya icrası
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Müşterinin sigortalanma sürecinin icrası veya takibi
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya icrası
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi
 • Ürün veya hizmetlere erişim veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların veya bilgilerin müşteriye sağlanması süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Ürün veya hizmetlerin aktivasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün veya hizmetlerin başvuru süreçlerinin oluşturulması veya takibi
 • Ürün veya hizmetlerin kullandırma süreçlerinin oluşturulması veya takibi
 • Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Ürün veya hizmetlerin tahsis veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması veya takibi
 • Satın alma süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Yapı veya inşaat işlerinin planlanması veya takibi
 • Banka’nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarca veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin planlanması veya yürütülmesi
 • Mevzuatın izin verdiği ölçüde, Bankamız iştirakleri tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin satış faaliyetlerinin planlanması veya icra edilmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Banka demirbaşlarının veya kaynaklarının güvenliğinin temini
 • Yabancı mevzuat gereği uyum süreçlerinin icrası
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması veya takibi
 • Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • Sosyal sorumluluk veya sivil toplum aktivitelerinin planlanması veya icrası
 • Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • İç veya dış paydaşlarla paylaşılacak basılı veya görsel veya işitsel iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • İş faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması veya icrası
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • Operasyon veya verimlilik süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Bankanın hedefleri doğrultusunda projelerin planlanması veya icrası
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
 • Bütçe çalışmalarının yapılması veya icrası
 • İştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi ve/veya denetimi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Hukuk işlerinin takibi
 • Müşteri talep veya şikayetlerinin sonuçlandırılması/takibi

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

 • Ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması/icrası
 • Müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi
 • Kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması veya icrası
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının yapılması
 • Bankamızın sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Dijital veya diğer mecralarda pazarlama ve tanıtım/reklam aktivitelerinin tasarlanması veya icrası
 • Kampanya veya promosyon süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Bankamızca sunulan ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin planlanması veya icrası
 • Banka’nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarla birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Banka’nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşların ürün ve hizmetlerinin pazarlama aktivitelerin planlanması ve icrası

Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yurt içinde veya yurt dışında bulunan hissedarlarımıza, iştiraklerimize, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, muhabir bankalara, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar ve KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Bankamıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Risk Grubuna Konu Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve söz konusu kişilerin, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu (“Risk Grubu”) oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenmektedir.

Risk Grubu kapsamında değerlendirilen kişilere ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Bankamız tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkındaki detaylı bilgilere Risk Grubu Aydınlatma Metnin’den ulaşabilirsiniz.